Algemene voorwaarden Hondentrimsalon Happy Dog Baak

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hondentrimsalon Happy Dog Baak


Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hondentrimsalon Happydog Baak.

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite.
2. Door het maken van een afspraak geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
3. Hondentrimsalon  Happydog Baak garandeert dat de geleverde dienst beantwoord aan de overeenkomst.


Overeenkomsten:
Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.
Levering van diensten:
Alle diensten worden verricht in de trimsalon. Het dier dient op de afgesproken dag en tijd gebracht te worden.

Overmacht:

1. Trimsalon  Happydog Baak is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Storingen in de elektriciteit, nalatigheden van leveranciers welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, ziekte van trimster gelden uitdrukkelijk als overmacht.

3. Trimsalon Happydog Baak behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

4. In geen geval is Trimsalon  Happydog Baak gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.


Aansprakelijkheid:

Trimsalon Happydog Baak is niet aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van het trimmen Trimmen geschiedt op risico van de eigenaar. Mocht trimsalon Happy Dog schade aanrichten aan uw hond/ kat dan wordt ten hoogste het bedrag van de door u afgerekende trimbeurt vergoed.

Bij klitten of vilt, dus verwaarlozing door de eigenaar, worden er geen kosten vergoed.


Garantie en reclamaties:

Garantie strekt niet verder dan het opnieuw verrichten van soortgelijke behandeling indien deze ondeugdelijk is verricht.
Bij reclamaties deze binnen 24 uur melden bij de trimsalon. Alleen dan zijn deze van enige waarde. Vervolgens dient u zich binnen 24 uur na melding van de klacht met het dier bij de trimsalon te vervoegen.


Betaling:
Contante betaling bij aflevering indien anders is overeengekomen. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing;
1. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip is geen betaling verschuldigd.
2. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.
3. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.

Geschillen:
Op overeenkomsten welke zijn gesloten met de eigenaar van de trimsalon is het Nederlandse recht van toepassing.

 Opgesteld juli 2013 te Baak